+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

Algemene voorwaarden

Algemeen

Voor een samenwerking op maat willen wij graag vooraf onze opdracht met je duidelijk hebben gedefinieerd. Daarom maken wij onderstaand kenbaar wat onze algemene voorwaarden zijn. Wanneer je hieromtrent vragen hebt, vernemen wij deze uiteraard graag van je.

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft
  • Wij, Ons: FINBAY B.V., h.o.d.n. SALKIN Finance
  • Partijen: Opdrachtgever en SALKIN Finance.
  • Opdracht: De schriftelijke, mondelinge of impliciete overeenkomst, waarbij wij ons jegens een Opdrachtgever verbinden werkzaamheden te verrichten.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden en uitingen.

1.2 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Aan deze overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor latere Opdrachten.

1.3 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst door ons retour is ontvangen.

2.2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, of indien de Overeenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat wij op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht zijn gestart.

2.3. Conform de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dienen wij een potentiële Opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren alvorens wij met de uitvoering van de Opdracht kunnen beginnen. Verificatie van de door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voor Opdrachtgevers die zijn opgericht naar buitenlands recht op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners. Wij kunnen Opdrachtgever om medewerking vragen ten aanzien van de identificatie en de verificatie. De beoordeling of de identificatie en de verificatie overeenkomstig de wet is geschied is voorbehouden aan ons.

2.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Medewerking door de opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking stellen.

3.2. Opdrachtgever zal ons in dat kader onverwijld informeren over (wijzigingen in) de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe hij behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin hij deelneemt of waarvan hij onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord en van overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde ons in staat te stellen ons aan de van toepassing zijnde onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen houden.

3.3. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die hij naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wil nemen, waaronder begrepen het nemen van managementbeslissingen in zijn onderneming.

3.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking worden gesteld.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden hebben wij een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2. Wij bepalen de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch nemen daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

4.3. Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.

4.4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met ons overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op onze mogelijkheden om de Opdracht correct uit te voeren.

4.5. Wij houden ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken. Dat dossier is ons eigendom.

5. Machtiging

5.1. Opdrachtgever machtigt ons om namens hem informatie uit te wisselen met (overheids-)instanties, voor zover dit valt binnen – en nodig is voor – een behoorlijke uitvoering van de Opdracht.

5.2. Onderdeel van deze uitwisseling kan zijn dat wij namens Opdrachtgever gegevens aanleveren en opvragen, alsmede standpunten innemen.

5.3. Zoveel mogelijk overleggen wij vooraf met Opdrachtgever over ons contact met instanties. Indien een tijdige uitvoering van onze werkzaamheden in geding is, kan het informeren van opdrachtgever achteraf plaatsvinden.

5.4. Opdrachtgever kan onze machtiging op ieder moment intrekken, door ons schriftelijk te informeren.

5.5. Op grond van voorgaande zijn wij gemachtigd om bij de Belastingdienst Serviceberichten Aanslag aan te vragen, alsmede de Vooringevulde aangifte. Opdrachtgever kan deze machtigingen terstond intrekken, door een brief te sturen aan de belastingdienst.

6. Geheimhouding

6.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel ons daartoe verplicht, zijn wij en de door ons ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.

6.2. Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en medewerkers in lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

6.3. Verwerking van persoonsgegevens door ons vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zijn wij niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan ons door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval wij voor onszelf optreden in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

6.4. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van onze rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, niet aan derden openbaren.

6.5. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.6. Wij zijn gerechtigd de naam van Opdrachtgever te vermelden en de werkzaamheden in hoofdlijnen te noemen aan (potentiële) Opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

7.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden onze producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van ons toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

8. Honorarium

8.1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

8.2. Ons honorarium is exclusief onkosten en exclusief declaraties van ingeschakelde derden.

8.3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9. Betaling

9.1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, na de eerste aanmaning, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag, vanaf de factuurdatum tot aan de dag van betaling. Nadat Opdrachtgever in verzuim is, komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 20% van de hoofdsom en rente, onverminderd ons recht om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige kosten die wij maken.

9.3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd – onverminderd onze overige rechten – de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en hebben wij retentierecht op de goederen, zaken en documenten van Opdrachtgever die in ons bezit zijn en is al hetgeen Opdrachtgever aan ons – uit welke hoofde dan ook – verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10. Klachten

10.1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever een klacht heeft, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt.

10.2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.

Ingeval van een terechte klacht heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11. Leveringstermijn

11.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door ons is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan ons ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

12. Opzegging

12.1. Opdrachtgevers kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) met onmiddellijke ingang opzeggen.

12.2. Wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van in ieder geval 30 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door ons, heeft Opdrachtgever recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Wij behouden in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door ons tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dienen Partijen alle in hun bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. Wij zijn gerechtigd deze verplichting eenzijdig op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle declaraties voor onze werkzaamheden volledig heeft voldaan.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons kan worden verwacht. Onze totale aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door ons zouden zijn vermeden, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Indien de Opdracht een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het kader van de Opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever aan ons heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste drie maanden voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en/of indien dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.

13.2. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor:

– schade die ontstaat doordat wij voldoen aan de voor ons geldende wet- en (beroeps)regelgeving

– schade die ontstaat door iedere fout die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie die Opdrachtgever aan ons heeft verstrekt

– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte-, of gevolgschade.

13.3. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.

13.4. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens ons. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

13.5. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart ons voor vorderingen van derden, tenzij Opdrachtgever aantoont dat die is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van ons.

13.7. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald, geven wij geen beleggingsadviezen hetgeen tevens inhoudt dat onze uitingen ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

14. Contractsoverneming

14.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk akkoord gaan. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

14.2. In geval van contractoverneming vrijwaart Opdrachtgever ons ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

15. Internetgebruik

15.1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt er gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen zoals e-mail en diverse digitale diensten van derden. Partijen erkennen dat er aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen en diensten risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – niet gegarandeerde bezorging van communicatie, vertraging en virussen.

15.2. Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden begrijpen wij onder schriftelijke communicatie ook communicatie per e-mail, of een andere elektronische berichtendienst met persoonlijke adressering.

15.3. De data uit onze computersystemen leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door ons verstuurde digitale communicatie en gebruikte digitale diensten tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.

15.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij Opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van digitale communicatie of diensten, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van digitale communicatie, alsmede verlies, onderschepping of manipulatie door derden of door derden gebruikte programmatuur/apparatuur, behoudens voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

16. Wervingsverbod 

Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerker(s) die vanuit ons betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht niet in dienst nemen, noch met deze medewerker(s) over indiensttreding onderhandelen. Indien Opdrachtgever ondanks dit wervingsverbod toch medewerker(s) van ons in dienst neemt, is hij aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan zes maanden brutoloon van de betreffende medewerker(s), onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

17. Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens ons in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens ons kan aanwenden.

18. Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van ons zal die rechten en bevoegdheden onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

19. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

20. Nawerking 

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

21. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

22. Wijzigingsbeding

Wij hebben het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daarvoor een zwaarwegend belang is en de Opdrachtgever niet onevenredig zwaar benadeeld wordt.

23. Toepasselijk recht en forumkeuze

23.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ons is Nederlands recht van toepassing.

23.2. Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie beslecht worden door bindende arbitrage bij een onafhankelijke en door partijen gezamenlijk aan te wijzen derde. Slechts in tweede instantie worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

SALKIN Finance, 11 juli 2018

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?