SALKIN Finance

Opdrachtbevestiging - bedrijfsanalyse Make Automotive


Beste Kevin,

 

bijgaand ontvang je de opdrachtbevestiging voor de bedrijfsanalyse. 

 

Deze opdracht ziet toe op de volgende werkzaamheden:

 

 • het verrichten van een financiële analyse van de onderneming met focus op:
  • operationele processen;
  • kostenstructuur;
  • financieringsstructuur;
  • kansen en bedreigingen;
  • besluitvormingsproces
 • de presentatie van onze bevindingen inclusief een plan van aanpak voor interne en externe optimalisatie.

 

De investering bedraagt 495EUR exclusief btw.

 

Voor ons staat centraal dat onze werkzaamheden als toegevoegde waarde worden ervaren. Onze vergoeding is derhalve prestatie afhankelijk. Indien onze bevindingen door jullie niet als toegevoegde waarde worden gezien - brengen we geen vergoeding in rekening. Zonder discussie. 

 

Overige werkzaamheden

Werkzaamheden die niet zijn begrepen in de bovengenoemde opsomming, zijn niet in de vaste prijs begrepen. Zij zullen in voorkomend geval door ons periodiek dan wel na het einde van elk boekjaar aan jullie in rekening worden gebracht tegen de op ons kantoor gangbare uurtarieven, welke tarieven verschillen naar gelang aard en niveau van de werkzaamheden en van de medewerker van ons kantoor die de betreffende werkzaamheden verricht. Uiteraard kunnen jullie erop rekenen dat wij altijd eerst met jullie overleggen voordat we werkzaamheden oppakken.

 

Tussentijdse opzegging

Jullie zijn gerechtigd de opdracht aan ons kantoor in te trekken onder aanhouding van een vóórmelding van 30 dagen. In geval van intrekking van de opdracht in de loop van een boekjaar, zullen de tot dat moment verrichte werkzaamheden, de door ons gemaakte kosten en door ons voor jullie bestede tijd voor het gangbare tarief in rekening worden gebracht. 

 

Veronderstellingen die aan de aanbieding ten grondslag liggen

De hierboven genoemde vaste prijs is gebaseerd op de navolgende veronderstellingen:

 • De onderneming behoudt ongeveer de huidige omvang dan wel ondergaat een "normale" groei; van -bijvoorbeeld- de overname van een andere onderneming is geen sprake.
 • Jullie voorzien ons op de vooraf met jullie overeengekomen tijdstippen van alle bescheiden en inlichtingen die wij nodig hebben voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, zodat wij deze werkzaamheden snel, efficiënt en op de daarvoor door ons ingeplande tijdstippen kunnen verrichten.
 • Alle bescheiden en inlichtingen die wij nodig hebben voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden worden door jullie op ordelijke wijze aangeleverd.

Indien en zodra niet meer wordt voldaan aan deze veronderstellingen, stemmen wij graag af wat de impact voor deze veranderingen betreffende onze vergoeding is.

 

Betaling

Wij factureren onze werkzaamheden per maand. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de dagtekening van onze facturen. 

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met het uitvoeren van onze opdracht zullen persoonsgegevens verwerkt worden. 

 

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden

Indien jullie ons opdracht geven tot het verrichten van de aangeboden werkzaamheden, zijn op de opdracht onze algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden treffen jullie bijgaand aan.

 

Indien jullie je met de bovenstaande bevestiging kunnen verenigen, verzoeken wij jullie een afschrift van deze brief voor akkoord getekend aan ons te retourneren. Dit afschrift zullen wij dan (tot wederopzegging) beschouwen als bevestiging van een doorlopende opdracht aan ons kantoor. Indien jullie ons naar aanleiding van deze aanbieding op andere wijze opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden, gaan wij er van uit dat de in deze aanbieding vervatte voorwaarden eveneens van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Leave this empty:

Signature arrow

Signed by Niklas Plasmans
Signed On: 16 June 2021


Signature Certificate
Document name: Opdrachtbevestiging - bedrijfsanalyse Make Automotive
lock iconUnique Document ID: f8b43fc7b6f2bbeaf6097132d30e2782c9d8a9da
Timestamp Audit
16 June 2021 12:34 CESTOpdrachtbevestiging - bedrijfsanalyse Make Automotive Uploaded by Niklas Plasmans - contact@salkinfinance.com IP 185.228.196.200