SALKIN Finance

Van Helden Vastgoed BV - opdrachtbevestiging bedrijfsanalyse - 2021513


Geachte heer Van Helden, beste Dennie,

 

bijgaand ontvang je de opdrachtbevestiging voor de bedrijfsanalyse. 

 

Deze opdracht ziet toe op de volgende werkzaamheden:

 

 • het verrichten van een financiële analyse van de onderneming met focus op:
  • operationele processen;
  • kostenstructuur;
  • financieringsstructuur;
  • kansen en bedreigingen;
  • besluitvormingsproces
 • de presentatie van onze bevindingen inclusief een plan van aanpak voor interne en externe optimalisatie.

 

De investering bedraagt 2.950EUR exclusief btw.

 

Voor ons staat centraal dat onze werkzaamheden als toegevoegde waarde worden ervaren. Onze vergoeding is derhalve prestatie afhankelijk. Indien onze bevindingen door jou niet als toegevoegde waarde worden gezien - brengen we geen vergoeding in rekening. Zonder discussie. 

 

Overige werkzaamheden

Werkzaamheden die niet zijn begrepen in de bovengenoemde opsomming, zijn niet in de vaste prijs begrepen. Zij zullen in voorkomend geval door ons periodiek dan wel na het einde van elk boekjaar aan jullie in rekening worden gebracht tegen de op ons kantoor gangbare uurtarieven, welke tarieven verschillen naar gelang aard en niveau van de werkzaamheden en van de medewerker van ons kantoor die de betreffende werkzaamheden verricht. Uiteraard kunnen jullie erop rekenen dat wij altijd eerst met jullie overleggen voordat we werkzaamheden oppakken.

 

Tussentijdse opzegging

Je bent te allen tijde gerechtigd de opdracht aan ons kantoor in te trekken. In geval van intrekking van de opdracht in de loop van een opdracht, zullen de tot dat moment verrichte werkzaamheden, de door ons gemaakte kosten en door ons voor jullie bestede tijd voor het gangbare tarief in rekening worden gebracht. 

 

Veronderstellingen die aan de aanbieding ten grondslag liggen

De hierboven genoemde vaste prijs is gebaseerd op de navolgende veronderstellingen:

 • De onderneming behoudt ongeveer de huidige omvang dan wel ondergaat een "normale" groei; van -bijvoorbeeld- de overname van een andere onderneming is geen sprake.
 • Jullie voorzien ons op de vooraf met jullie overeengekomen tijdstippen van alle bescheiden en inlichtingen die wij nodig hebben voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, zodat wij deze werkzaamheden snel, efficiënt en op de daarvoor door ons ingeplande tijdstippen kunnen verrichten.
 • Alle bescheiden en inlichtingen die wij nodig hebben voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden worden door jullie op ordelijke wijze aangeleverd.

Indien en zodra niet meer wordt voldaan aan deze veronderstellingen, stemmen wij graag af wat de impact voor deze veranderingen betreffende onze vergoeding is.

 

Betaling

Wij factureren onze werkzaamheden per maand. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de dagtekening van onze facturen. 

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met het uitvoeren van onze opdracht zullen persoonsgegevens verwerkt worden. Wij gaan uiterst secuur met uw gegevens om. Onze maatregelen ter gegevensbescherming zijn uitstekend en altijd actueel.

 

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden

Indien je ons opdracht geeft tot het verrichten van de aangeboden werkzaamheden, zijn op de opdracht onze algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing. 

 

Indien je je met de bovenstaande bevestiging kunnen verenigen, verzoeken wij je deze overeenkomst onderstaand elektronisch te ondertekenen. Dit afschrift zullen wij dan (tot wederopzegging) beschouwen als bevestiging van een doorlopende opdracht aan ons kantoor. Indien je ons naar aanleiding van deze aanbieding op andere wijze opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, gaan wij er van uit dat de in deze aanbieding vervatte voorwaarden eveneens van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Leave this empty:

Signature arrow

Signed by Niklas Plasmans
Signed On: 3 May 2021


Signature Certificate
Document name: Van Helden Vastgoed BV - opdrachtbevestiging bedrijfsanalyse - 2021513
lock iconUnique Document ID: 860f1d8eb24c2da0c4ae009ccd9b7e7bd92b005d
Timestamp Audit
3 May 2021 16:16 CESTVan Helden Vastgoed BV - opdrachtbevestiging bedrijfsanalyse - 2021513 Uploaded by Niklas Plasmans - contact@salkinfinance.com IP 85.146.163.200